ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ސުނާމީގެ ހަދާންތައް ތ. މަޑިފުށިން

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި. އެ ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ހަލާކުވިއިރު، އެރަށުން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ. މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ސުނާމީގެ އެވާހަކަތައް ކަރުނައަޅާފައި ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އިޒުނާދު/އާކައިވް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި. އެ ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ހަލާކުވިއިރު، އެރަށުން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ. މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ސުނާމީގެ އެވާހަކަތައް ކަރުނައަޅާފައި ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އިޒުނާދު/އާކައިވް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި. އެ ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ހަލާކުވިއިރު، އެރަށުން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ. މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ސުނާމީގެ އެވާހަކަތައް ކަރުނައަޅާފައި ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އިޒުނާދު/އާކައިވް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި. އެ ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ހަލާކުވިއިރު، އެރަށުން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ. މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ސުނާމީގެ އެވާހަކަތައް ކަރުނައަޅާފައި ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އިޒުނާދު/އާކައިވް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި. އެ ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ހަލާކުވިއިރު، އެރަށުން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ. މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ސުނާމީގެ އެވާހަކަތައް ކަރުނައަޅާފައި ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އިޒުނާދު/އާކައިވް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި. އެ ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ހަލާކުވިއިރު، އެރަށުން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ. މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ސުނާމީގެ އެވާހަކަތައް ކަރުނައަޅާފައި ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އިޒުނާދު/އާކައިވް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި. އެ ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ހަލާކުވިއިރު، އެރަށުން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ. މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ސުނާމީގެ އެވާހަކަތައް ކަރުނައަޅާފައި ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އިޒުނާދު/އާކައިވް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި. އެ ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ހަލާކުވިއިރު، އެރަށުން އެކަކު މަރުވެފައިވޭ. މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ސުނާމީގެ އެވާހަކަތައް ކަރުނައަޅާފައި ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭ. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އިޒުނާދު/އާކައިވް

0
0
0
0
0

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %