ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން. އެކަމަނާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 އަހަރު ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުމަށް ބާއްޖަވެރި ތަސައްވުރެއް ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރައްވާފަ.

ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން. އެކަމަނާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 އަހަރު ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުމަށް ބާއްޖަވެރި ތަސައްވުރެއް ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރައްވާފަ.

ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން. އެކަމަނާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 އަހަރު ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުމަށް ބާއްޖަވެރި ތަސައްވުރެއް ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރައްވާފަ.

ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން. އެކަމަނާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 އަހަރު ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުމަށް ބާއްޖަވެރި ތަސައްވުރެއް ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރައްވާފަ.

ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން. އެކަމަނާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 އަހަރު ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުމަށް ބާއްޖަވެރި ތަސައްވުރެއް ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރައްވާފަ.

ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން. އެކަމަނާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 އަހަރު ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުމަށް ބާއްޖަވެރި ތަސައްވުރެއް ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރައްވާފަ.

ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން. އެކަމަނާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 އަހަރު ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުމަށް ބާއްޖަވެރި ތަސައްވުރެއް ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރައްވާފަ.

ފޮޓޯ: ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން. އެކަމަނާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 50 އަހަރު ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުމަށް ބާއްޖަވެރި ތަސައްވުރެއް ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަރާނޭކަމަށް ލަފާކުރައްވާފަ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *