ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

0
0
0
1
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *