ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޕީ.ޓީ.އޭ.ގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

0
0
0
0
0

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %