އަބަދުވެސް ތެދުވާނީ، ޞައްޙަ، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދިފާއުގައިކަމުގައި އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު 100 ދުވަސް ފުރުމާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނު ނިއުޔޯކްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްވި އޯޕަނިންގ ސްޓޭޓްމަންޓްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، އ.ދ.އިން ކުރާ ކަންތައްތަކާއި، ނުކުރާ ކަންތައް، މުޅި ދުނިޔެއަށް ކިޔަދެނީ ނޫސްވެރިންކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ތެދުވާނީ، ޞައްޙަ، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދިފާއުގައިކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ، ވޭތުވެދިޔަ މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލް ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮވިޑް-19އިން އަރައިގަތުމަށް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވެކްސިން ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް، އެންމެ ފުރަތަަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ވަކާލާތު ކުރަމުން އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ފަހަކަށް އައިސް އިތުރުކުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިވަގުތު އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ، ވެކްސިންއާ ބެހޭގޮތުން އާ އަހަރުގެ "ރެޒޮލިއުޝަން" އެއް. އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ، މިއަންނަ ޖެނުއަރީގައި ނިއުޔޯކްގައި ބާއްވާ ހައިލެވެލް އިވެންޓް އޮން ވެކްސިން އިކުއިޓީ އަށް 193 މެމްބަރު ގައުމުތައް މިކަމާ ގުޅިވަޑައިގަތުން. އެ ހަރަކާތް އޮންނާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެދެނީ، ވެކްސިންގެ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އޭގެއިން ފައިދާލިބި އަސަރުކުރާ ކަމެއްކަމުން، މި ޙަފްލާ ޕްރޮމޯޓްކޮށް ކަވަރ ކުރުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުން އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމަށް.

 އަމާޒަކީ، ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ އެންމެންނަށް، ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުންކަމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ވެކްސިންގެ އިތުރުން 26 އޮކްޓޯބަރ ގައި ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނާއި، ދުނިޔެއާއި، ފާގަތިކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ފަދަ ތީމެޓިކް ބަޙުސެއް ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މި ހަރަކާތަކީ ހައްލުތައް ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްކަމަށާއި، އަދި އިންސާނީ ވަންތަކަމުގެ ހުނަރާއި، ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރިނަމަވެސް، ހަމައެކަނި އެކަންކަން އެޕްލައި ކުރަމުން ގެންދަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ސްކޭލްގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތެއްކަމަށެވެ.
އެ އިވެންޓުން ލިބުނު މެސެޖުތައް އަޅުގަނޑު ގެންދިޔައީ ގްލާސްގޯގައި ބޭއްވުނު ކޮޕް26 އަށް.
ހަގީގަތުގައި ކޮޕް26 އަކީ އެންމެންގެ އުއްމީދުތަކާ އެއްގޮތަށް ނިމުނު ބައްދަލުވުމެއް ނޫން ނަމަވެސް، އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ. ގްލާސްގޯ ކްލައިމެޓް ޕެކްޓްގެ ދަށުން، ލައިފް ސަޕޯޓްގައި ހުރި ނަމަވެސް، 1.5°C ގެ ޓާގެޓަކީ ދިރިހުރި ޓާގެޓެއް. މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދު އާކުރަން ޖެހޭ.
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ގްލާސްގޯގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެބޮޑު ޕާސަނަލް ހައިލައިޓްއަކީ އަންހެން ސައިންޓިސްޓުންނާ ބައްދަލުވެ އެ މީހުންގެ ކާމިޔާބީތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުންކަމުގައެވެ.
އެމަނިކުފާނަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް އަބަދުވެސް ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އދ.ގައި އެމަނިކުފާނގެ ކެބިނެޓް އޮތީ ޖެންޑަރ ބެލެންސްކުރެވިފައިކަމަށެވެ.  ވަޢުދުވެވަޑައިގަތީ ހަމައެކަނި ޖެންޑަރ ބެލެންސްކުރެވޭ ޕެނަލްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްކަމަށާއި،  އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ލިބޭ ކޮންމެ ފުރްޞަތެއްގެ ބޭނުން ހިފާކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ  ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ އަންހެން ސައިންޓިސްޓުން ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ މަދަނީ މުޖްތަމަޢުން ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ މަދަރުސާގެ ކުދިން ކަމުގައިވިޔަސް، އެބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާތައް އަޑުއަހައި، އެތަޖުރިބާތައް ދަސްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާކަމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.
 މީގެިއތުރުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޒުވާން ކުދިން ޝާމިލުކުރުމަކީ، ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް  ދެކޭކަމަށާއި، އަދި ޒުވާން ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިއުލާންކުރި އެމަނިކުފާނުގެ ފެލޯޝިޕް ފޮރ ހޯޕް، މީގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން އިފްތިތާޙު ކުރެވުނީތީ ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ހުރީ އާ އަހަރާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ވެކްސިން އިކުއިޓީއާ، ޓުއަރިޒަމްވަށައިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ދަރަނީގެ ވަށައިގެން ވާ އިނީޝިއޭޓިވްސްއާއި، އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރިކަވަރީގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުންކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *