ނައިބު ރައިސް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން
ފުރާޅުން ޓިނު ނެގުމަކީ އެންމެ ނާތަހުޒީބު ގައުމުތަކުގައިވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނައިބުރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ،  ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ ފުވައްމުލަކު ޙާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ، ގައުމަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް ދުވަހެއް އަންނަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ޓިނު ނެގުން، ފާރެއްތަޅާލުން، ނުވަތަ ދޮރުވައްޓާލުން އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނާތަހުޒީބު ގައުމުތަކުގައިވެސް ނުކުރާފަދަ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތަކެއްކަމުގައި ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރުމަތްތެރެރިކޮށް ހިތައިގެން އިހުތިރާމާއެކު ކަންކަން ކޮށްދޭނެ ސަރުކާރެއްކަމަށެވެ. އަދި އިންސާފު ގާއިމްކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް މި ސަރުކާރުގައި ފުއްދާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
ކަންކަން ހަމަހަމަކުރުމަށާއި، ގެއްލިފައި އޮތް އިންސާފު ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްގީ ހޯދައިދިނުމާއި ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުތައް ވަރުގަދަކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ  ވައުދުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ، ވައުދެއް ވެއްޖެނަމަ އެވައުދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ، މިސަރުކާރުން އޭރު ވައުދުވީ ރާއްޖޭގައި މަސްހުނިވެފަ އޮތް ކަންތައްތައް، އަތް ބާނައިގެން އުޅޭ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވާ، އެބައެއްގެ ކަންތައްތައްކުރަން އެބަޔަކަށް އެކަން ދޫކޮށްލަން. މިއަދު އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން ތިބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ފުރާޅުން ޓިނު ނެގުމަކީ އެންމެ ނާތަހުޒީބު ގައުމުތަކުގައިވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވިއިރު،  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައި، އެ ކޯޓުގެ ދޮރު ވައްޓާލުމަށްފަހު ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އަދި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

0
0
1
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *