ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު އެކުލަވައިލައްވައިފިއެވެ. 

އެ ބޯޑު އެކުލަވައިލައްވާފައި ވަނީ 2021 ޖަނަވަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑަކީ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، މަރަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، ހުޅުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ބޯޑެކެވެ. 

މި ބޯޑު އެކުލަވައިލައްވާފައި ވަނީ 7 ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށެވެ. 

1. އަޙްމަދު ޒާހިރު (މާހީ، ސ. ހިތަދޫ)

2. ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (ކުއްޅަވައްގެ، ސ. ހުޅުދޫ)

3. ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޡީމް (މއ. އެލީޒިއަމް)

4. އާމިނަތު ޝާއިނާ ޢަބްދުﷲ (ގ. ޕޫލްކިނާރާ)

5. އާމިނަތު މުޙައްމަދުދީދީ (ބަންޑާރަދަޑިގެ، ސ. މީދޫ)

6. ޒާހިދާ އިބްރާހީމް (ޢަސްރުމާގެ، މާދަޑު، ޏ. ފުވައްމުލައް)

7. ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު (ކައުސަރު، ސ. ހިތަދޫ)

މި ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ އަޙްމަދު ޒާހިރެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު އެކުލަވައިލެއްވިއިރު، އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.