މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދު ކަމަށްވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ) އިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ދިގު ތާރީޚުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވައިލާ، ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް އެމަނިކުފާނަށް އެރުވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުކުރީގައި ރައީސް އޮފީހުގައެވެ. މި ފޮތް ރައީސްއަށް އެރުވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޙަސަން ޝާހެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.އަކީ މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައެވެ. އަދި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެ މަނިކުފާނު އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ.

މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ފޮތަކީ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.ގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ދިގު ތާރީޚުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ. މި ފޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ 25 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

1902 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މާލޭގެ ފެނާއި ފާޚާނާކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ހާލަތު އެކި ދުވަސްވަރުގެ މަތިން ބަދަލުވަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތާއި، ފެނާއި ނަޖިހުގެ ހާލަތާމެދު މާލޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ޢިލްމީ ދިރާސާ ރިޕޯޓުން ފެށިގެން އެކި ދައުރުތަކުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.