ފޮޓޯ

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދުވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުުންތަކުގައި!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރިވިސް ސެންޓަރަށްޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރިވިސް ސެންޓަރަށްޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރިވިސް ސެންޓަރަށްޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރިވިސް ސެންޓަރަށްޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރިވިސް ސެންޓަރަށްޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރިވިސް ސެންޓަރަށްޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރިވިސް ސެންޓަރަށްޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންކްލޫސިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންކްލޫސިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންކްލޫސިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންކްލޫސިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންކްލޫސިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންކްލޫސިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި، ހދ. އަތޮޅު ތަޢޫލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންކްލޫސިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން،ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން،ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން،ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން،ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން،ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

0
0
0
0
0

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %