ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން މަރުވާ ސްރީ ލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. 

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ބަދަލުގައި އަންދަމުންދާއިރު އެކަމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ މުސްލިމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ލަންކާގެ މުސްލިމުން ބުނަމުންދަނީ އެއީ ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސްރީ ލަންކާގެ ޑެއިލީ މިރަރ ނޫހުން ވަނީ ސްރީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ލަންކާގެ މުސްލިމުން ވަޅުލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގައުމުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ޑރ. ހެމަންތާ ހެރަތު ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެންގެވުމަކަށް އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއްގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ ޖަޒީރާ ގައުމަކަށްވުމާއެކު ލަންކާ ހެން އެއް ފަސް ގައުމަކަށް ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ރާއްޖެއަށް ދިމާނުވާ ކަމަށް ޑރ. ހެމަންތާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ލަންކާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ވަކިން ރަށެއް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޑެއިލީ މިރަރ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މީހުން ވަޅުލެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް އެގައުމުން ހޯދުމަށް ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް އެގައުމުގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ބަދަލުގައި އަންދަނީއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.