ރާއްޖޭގެ ސާނަވީ ތައުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 139 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ރާއްޖޭގެ ސާނަވީ ތައުލީމުގެ ނިޒާމާއި ސްކޫލްތަކާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ނަތީޖާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 9 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 139 މިލިއަން…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް