އިގްތިސާދީ ބަދަލުތަކުުން ކުރާ އަސަރުު ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވާ ގައުމުތަކަށް ބޮޑު: މައުސޫމް

ކޯވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި، ސަރަހައްދީ އަދި ދުނިޔޭގެ ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް އިންސްޓޭބިލިޓީއާއި އޭގެ ފަހުން އިގްތިސާދީ ބަދަލުތަކަށް ކުރާ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވާ ގައުމުތަކަށް…

ގުރައިދޫ މިސްކިތަށް އިމާމަކު ހޯދުން ލަސްވަނީ ސީއެސްސީން ހުއްޓުވާފައިވާތީ

ކ.ގުރައިދޫ މިސްކިތަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހަމަޖެހުން ލަސްވެފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް އިއުލާންކޮށް އިންޓަވިއު ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތަކުން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް