ފެނަކައިން ފޯރުކޮށްދެނީ އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތެއް: ރައީސް

ފެނަކަ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެނީ އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހއ. އުތީމުގެ އާ އިންޖީނުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް

އައު އިންޖީނުގެ އާއިއެކު އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

ހއ. އުތީމުގައި އިމާރާތްކުރި އައު އިންޖީނުގެ ހުޅުވައިފިއެވެ. އުތީމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އައު އިންޖީނުގެ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ. ފެނަކަ އިން ބުނީ…