ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ވަރަށް އަވަހަށް ފަހިވާނެ: ރައީސް

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަހި ވެގެންދާނެ  ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް…

"އިގްތިސާދު ހަރުދަނާވާ ވަރަކުން ޑޮލަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ގެނެވޭނެ"

އިގްތިސާދު ހަރުދަނާވާ ވަރަކުން ޑޮލަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ގެނެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިރޭ ބޭއްވި…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް