"ޙިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި އެކުވެސް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ"

ޙިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި އެކުވެސް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދު ފުޅު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް