އެމްކިއުއޭއިން ގަބޫލުނުކުރާ ސަނަދުތައް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުން

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) އިން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދެއްކަން ކަށަވަރުނުކޮށް ބައެއް ސަނަދުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ. އެމްކިއުއޭއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ،…

އެމްކިއުއޭއިން ގަބޫލުނުކުރާ ސަނަދުތައް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުން

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) އިން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދެއްކަން ކަށަވަރުނުކޮށް ބައެއް ސަނަދުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް