ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި 7 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް 7 މީހުން  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް