ޤައުމުގެ ދާހިލީ ސަލާމަތަށް ޒުވާނުންގެ ދައުރު ބޮޑު: އިމްރާން

  • އުމެއްގެ މުސްތަޤްބަލް ބިނާވާނީ ޒުވާނުންގެ މައިބަދާގައި ވަރުހުރި މިންވަރަކަށް
  • ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލީ ޒުވާން ހިތްވަރުގަދަ ބަތަލެއް
  • ޒުވާން ޖީލަކީ ހެޔޮލަފާ މުއާތިނުންނަށް ހަދައިގެން ނޫނީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ހޯދާނުފެންނާނެ

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް

3 ފަޅު ވިއްކަން އިއުލާންކުރީ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު: ޓޫރިޒަމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ތިން ފަޅެއް ވިއްކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ، އެ ފަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ތަހުގީގުތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ހޯދައި، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން ޔަގީން…