ވާޓިކަލް ފާމިންއިން ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ހޯދުން: ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތަ؟

  • މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ކާބޯތަކެތި ބޭރުން އެތެރެނެކުރުން މަދުކޮށް، ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފަ
  • އޭގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ރާއްޖެއަށް 'ވާޓިކަލް ފާމިން' ގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށުން

މާލިއްޔަތު ހުސްކޮށްލީ ތަނެއް ދޮރެއް ނުބަލާ: އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ފައިސާ ބަހާ ހުސްކޮށްލީ ތަނެއް ދޮރެއް ބަލއިގެނެނެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އެޑްވައިޒާ އަބްދުއްރަހީމް…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް

ތިނަދޫ އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ހެދީ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން

ގދ. ތިނަދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ޕޭން ޕެސިފިކް ކުންފުންޏާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ހެދި އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް…