ކައުންސިލު މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ މިންގަނޑަށް މުސާރަ ކުރިއެރުވިދާނެ: ރައީސް

ކައުންސިލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވިދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ…

"ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަން"

ނ.މިލަދޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް