ކައުންސިލު މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ މިންގަނޑަށް މުސާރަ ކުރިއެރުވިދާނެ: ރައީސް

ކައުންސިލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވިދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް