"ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަން"

ނ.މިލަދޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް

އެޕޯލޯގެ 9 ޓަވަރަށް ބޭނުންވާ ލިފްޓު ސަޕްލައި ކުރުން އެސްޓީއޯއަށް

އެޕޯލޯ ކުންފުނިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ 9 އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ބޭނުންވާ 46 ލިފްޓް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި…