ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޢަބްދުއްރަޙީމް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލްގެ ރޭންކަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް،…

ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލާކަން މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް އަންގަވައިފި

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން އެމްއެމްއޭއިން ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ނުތަވަ ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓުން ފައިސާ އޯވަ ޑުރޯ ކުރުމަށް ދިން ހުއްދައިގެ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް