"ރާއްޖެ ކޮވިޑުން އަރައިގަތްގޮތް އެހެން ގައުމުތަކުން ނަމޫނާއަކަށް ބެލި"

  • ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވުނީ އޭރު އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން
  • ކޮވިޑުގެ ބުރަ ރައްޔިތުން އުފުލަން ނުޖެހުނީ ސަރުކާރުން އެ ބުރަ އުފުލުމުން
  • ރައްޔިތުންނަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ސަރުކާރަކުން އެކަންކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް

ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު ރައީސަށް އެބައޮތް: ކައުންސިލް

ބިލެދޫއަށް މިސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައިވާ ތަރައްޤީއާއެކު ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ޢިތުބާރާއި ތާޢީދު ސަރުކާރަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެބައޮތް ކަމުގައި ބިލެތްދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ…

ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު ރައީސަށް އެބައޮތް: ކައުންސިލް

ބިލެދޫއަށް މިސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައިވާ ތަރައްޤީއާއެކު ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ޢިތުބާރާއި ތާޢީދު ސަރުކާރަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެބައޮތް ކަމުގައި ބިލެތްދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް

ބިލެތްދޫގެ 24 އަހަރުވީ އިންޖީނުގެ ނިއްވާލައި ފެނަކައިން އައު އިންޖީނު ގެއަކަށް

 ފެނަކައިން ފ. ބިލެއްދޫގައި ތަރައްގީކުރި އައު އިންޖީނުގެ އާއި އިންޖީނުގޭގެ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ދެ އިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ އެ ރަށުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި…