މަޖިލީހަށް 22 ބިލެއް، 9 ބިލެއް ރައީސް އޮފީހުގައި

  • ނުވަ ބިލެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ރައީސް އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި
  • ގޭންގު ކުށްތަކާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުން ހުރި ބިލްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ނިންމާފައިވޭ
  • ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ދެ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ޓެކްސް ފައިސާއިން ވަކި ވަކި އިދާރާތަކަށް ސިއްހީ ސްކީމްތައް ހިންގުމާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ދެކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިމެނޭހެން ވަކިވަކި އިދާރާތަކަށް ޚާއްސަ ސިއްހީ ސްކީމްތައް ހިންގުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން…

ޓެކްސް ފައިސާއިން ވަކި ވަކި އިދާރާތަކަށް ސިއްހީ ސްކީމްތައް ހިންގުމާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ދެކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިމެނޭހެން ވަކިވަކި އިދާރާތަކަށް ޚާއްސަ ސިއްހީ ސްކީމްތައް…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް